EN

Next Position

Executive search
& headhunting
- Chef & specialistrekrytering -

Så finner vi den du söker

Next Position Group

”Genom Executive search och Headhunting finner vi de mest kompetenta specialisterna och ledarna för kvalificerade nyckelpositioner inom IT/Teknik”

Personbedömning

Vi vet hur du får rätt person till just ditt uppdrag. Vi vet det av erfarenhet utifrån många lyckade bedömningar och rekryteringar. När vi bedömer en persons kvalifikationer gör vi det med hjälp av unika verktyg och en metodik utformad efter svenska förhållanden och svensk arbetsmarknad.

Att bedöma en persons kompetenser och kvalifikationer bygger till ringa del på att läsa CV, viktigare är vår beteendevetenskapliga kompetens, vår erfarenhet och sociala lyhördhet. Minst lika viktigt är vad andra tycker. Därför är vi mycket noggranna med att samla in referenser och kontrollera de aktuella kandidaterna så långt det är möjligt. Vi djupintervjuar alltid de sökande och vi erbjuder omfattande personlighets- och kvalifikationstester. Vi är certifierade för, och arbetar med, ett unikt svenskt testinstrument, UPP, anpassat efter svensk kultur och svenska värderingar. Testet är utvecklat av professor Lennart Sjöberg vid Handelshögskolan och mäter med vetenskaplig tillförlitlighet alltifrån arbetsvilja till emotionell kompetens, kreativitet, förändringsbenägenhet och en lång rad andra personliga och arbetsrelaterade förmågor. Sammantaget gör våra djupintervjuer, referenstagningar och tester att vi får en mycket god bild av de aktuella kandidaterna.

UPP, Understanding Personal Potential

UPP är ett arbetspsykologiskt test som har utvecklats av professor Lennart Sjöberg, Handelshögskolan i Stockholm och består av 232 uppgifter och tar ca 30-40 min att genomföra. Alla testuppgifter är nyskrivna och anpassade till svensk kultur och svenskt språk. Testet består av både självrapportuppgifter och prestationsuppgifter (gäller emotionell intelligens). Alla skalor mäts tillförlitligt och har validerats både begreppsligt och mot arbetsrelaterade dimensioner. Det är mycket svårt att ”lura” detta test: tendensen att skönmåla elimineras med psykometrisk metodik. Testet är granskat och godkänt av STP, Stiftelsen för Tillämpad Psykologi. Se vidare på www.psykologisk-metod.se

 • Det enda moderna och omfattande personlighetstestet som utvecklats i Sverige
  och anpassats från början till svensk kultur och svenska värderingar.
 • Effekter av skönmålning elimineras till 90-95 %. Det är mycket svårt att ”lura” detta
  test något som man lätt kan göra med vanliga självrapporttest eftersom traditionella
  metoder för att hantera skönmålning har visat sig vara ineffektiva.
 • Med hjälp av nya, fokuserade skalor utöver Big Five uppnås dramatiskt starkare samband
  med arbetsrelevanta attityder och motivation.
 • Testet mäter emotionell intelligens och social förmåga.
 • Testet mäter även upplevelse av den aktuella arbetssituationen och inställning till arbete.
Läs mer

Chefsrekrytering

Att rekrytera kompetenta chefer och ledare låter sig sällan göras med en platsannons. Att söka upp rätt person, inspirera honom eller henne och skapa förutsättningar som gör att människor vill anta nya utmaningar är i mångt och mycket en fråga om professionalism, kunskap och erfarenhet.

Läs mer

Specialistrekrytering

Specialister och spetskompetens är eftertraktade på arbetsmarknaden. Genom vår bredd och vår långa erfarenhet av rekryteringsprocesser har vi skaffat oss en unik insyn i flera branscher.

Läs mer

Chefsrekrytering

Att rekrytera kompetenta chefer och ledare låter sig sällan göras med en platsannons. Att söka upp rätt person, inspirera honom eller henne och skapa förutsättningar som gör att människor vill anta nya utmaningar är i mångt och mycket en fråga om professionalism, kunskap och erfarenhet.

Att rekrytera chefer och ledare är process som kräver stor noggrannhet och kunskap. Resultatet kan vara avgörande för företagets eller organisationens fortsatta framgång. För att lyckas i en rekrytering krävs noggrannhet, hårt arbete, erfarenhet, en beprövad metodik och djup kännedom om företag och kandidater.

Vårt arbetssätt bygger på ett omfattande förarbete där vi sätter oss in i vår uppdragsgivares behov och önskemål. Att se till de utmaningar företaget står inför och utifrån dessa ta fram en kravprofil som den önskvärda kandidaten ska ha är avgörande för en framgångsrik chefsrekrytering. Förståelsen för vår uppdragsgivares behov är a och o i rekryteringsprocessen. Kanske behövs en rutinerad ledare snarare än en specialist, kanske behövs en visionär nybyggare snarare än en förvaltare, kanske finns kandidaten hos en konkurrent eller i en annan bransch eller rent av i ett annat land. Inget uppdrag är det andra likt.

I varje rekrytering anstränger vi oss utöver det vanliga för att hitta kandidaten med de ledaregenskaper som behövs. Vi undersöker förutsättningarna både inom den aktuella branschen och externt. Vi tror inte på förväntade och självklara kandidater, vi tror inte på ett bekvämt bläddrande i CV-arkiv. Vi ser oss som ambassadörer för våra uppdragsgivare och tror på framgång genom ett metodiskt, noggrant och enträget search- och urvalsarbete.

bg

Specialistrekrytering

Specialister och spetskompetens är eftertraktade på arbetsmarknaden. Genom vår bredd och vår långa erfarenhet av rekryteringsprocesser har vi skaffat oss en unik insyn i flera branscher. Vi vet var kompetensen finns. Vi använder oss av flera informationsvägar, kartlägger verksamheter och tar hjälp av ett flertal referenter. Genom ett respektfullt sätt att arbeta har vi skaffat oss en vid överblick över vad som efterfrågas i just din bransch.

Oavsett bransch så är specialister oftast upptagna och besjälade yrkesmänniskor som sällan ägnar tid åt att läsa platsannonser och aktivt jobbsökande. Spetskompetens är en bristvara på arbetsmarknaden och en orsak till att företag hamnar i svårigheter.

Genom vårt sätt att metodiskt och på djupet studera företag och branscher har vi skaffat oss unika kunskaper som gör att vi vet vilka som är stjärnspelarna i olika team, vi vet också var nya lovande talanger kommer fram och var specifika förmågor står att finna. Vi har mycket god kännedom om kompetensläget i flera branscher och är själva specialister inom IT, marknad och försäljning. När vi rekryterar gör vi inte det utifrån ett upparbetat kontaktnät, utan från en informationsgrund som vi ständigt bygger på genom omvärldsbevakning och ny information.

Vi eftersträvar långsiktiga relationer med våra kunder. Flera av våra uppdragsgivare har vi samarbetat med under många år. Genom vårt engagemang skaffar vi oss unik branschkännedom som gör att vi hittar just de specialister som många söker.

bg

Urval av kunder

Våra värderingar

Personlig integritet och förtroende är den värdegrund vi står på i alla kontakter med uppdragsgivare och kandidater. Vi är djupt förtrogna med den sekretess ett searchuppdrag kräver och vi har mångårig erfarenhet av att hantera känsliga etiska frågor professionellt. I en kundrelation rekryterar vi aldrig från andra uppdragsgivare och vi säkerställer en strikt konfidentiell hantering för bägge parter.

Våra kontakter med företag och kandidater bygger på förtroenden. I alla våra relationer är ett etiskt arbetssätt med största respekt för både uppdragsgivares och kandidaters integritet av yttersta vikt. Vi får ofta del av företagsuppgifter som måste behandlas strikt konfidentiellt liksom vi får kontakt med kandidater som vill samtala med oss under sekretess. Vårt arbetssätt skyddar information för både kund och kandidat, vår sekretess tillåter inte att tredje part får kännedom om uppgifter och vi lämnar aldrig namn och information vidare utan medgivande. Att aldrig rekrytera från kund är en hederssak. Vi kontaktar inte kandidater på företag där vi utfört eller utför searchuppdrag. I övrigt följer vi fullt ut branschföreningen ESK:s etiska regler, där några av de viktigaste normerna för yrkesetiken är:

 • I all yrkesutövning värnar vi om kundens, kandidaternas och våra medarbetares integritet.
 • Vi arbetar strikt konfidentiellt oavsett vem eller vilka inom vårt företag som får tillgång till information
 • Vi beskriver alltid våra arbetsmetoder och ekonomiska villkor innan uppdraget påbörjas.
 • Vi tar enbart emot uppdrag från arbetsgivare och tar ej någon form av ersättning från kandidater
 • Företaget och kandidaten får löpande information under uppdragets gång
  Vi rekryterar inte från uppdragsgivare
 • Vi värnar om den personliga integriteten och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd. Next Position ansvarar för att se till att alla personuppgifter behandlas på ett korrekt sätt och i enlighet med tillämplig dataskydds lagstiftning (GDPR).

Mer information om hur vi hanterar dina personuppgifter på webben kan du läsa om i vår integritetspolicy.
Mer information on branschetiken och vilka normer vi arbetar efter finns på www.esk.se

Läs mer
bg

Så här arbetar vi

Våra medarbetare har akademisk bakgrund samt personlig yrkeserfarenhet från flera olika branscher. Tillsammans har våra konsulter över 30 års erfarenhet av kvalificerat rekryteringsarbete. Samarbete är en grundfilosofi bakom vår arbetsmetodik.

Förståelse

Våra medarbetare har akademisk bakgrund samt personlig yrkeserfarenhet från flera olika branscher. Tillsammans har våra konsulter över 30 års erfarenhet av kvalificerat rekryteringsarbete. Samarbete är en grundfilosofi bakom vår arbetsmetodik.

Samarbete

Vi är övertygade om att en lyckad rekrytering förutsätter ett samarbete både mellan oss och dig som kund och mellan oss internt. Vår arbetsmodell bygger på ett noggrant förarbete där vi sätter oss in i uppdragsgivarens företag och behov och där vi tillsammans utarbetar en önskad kravprofil. Därefter påbörjar vi ett omfattande searcharbete. Vi kontaktar företag och kandidater och utför långtgående undersökningar utifrån högt ställda sekretess- och etiska krav. Vi tror på långsiktiga relationer och rekryterar därför aldrig från kund. Vi är alltid minst två konsulter som samarbetar i varje uppdrag eftersom vi anser att teamarbete höjer kvalitén i vår tjänst och säkerställer tillgängligheten för dig som kund.

Noggrannhet

Vi är ytterst noggranna med referentkontrollen och följer kandidaterna långt tillbaka i yrkeslivet. Urvalsprocessen grundar sig på djupintervjuer, personbedömning, referenser samt personlighets- och lämplighetstester när uppdragsgivaren så önskar. För att du som kund ska ha full insyn i processen skickar vi varje vecka en statusrapport över hur arbetet fortskrider. Efter urval presenteras slutkandidater och/eller huvudkandidat för uppdragsgivaren. Varje uppdragsgivare får en skriftlig intervjusammanställning och tillgång till kandidaternas CV.

Kvalitetsgaranti

För varje uppdrag lämnar vi en nöjd kundgaranti på sex månader, som innebär att en ny rekrytering genomförs kostnadsfritt om missnöje med kandidaten skulle framkomma. Garantin har hittills aldrig behövt utnyttjats i något av våra uppdrag. Efter avslutad rekrytering kontaktar vi kandidat och företag efter en, tre och sex månader för avstämning och uppföljning.

Läs mer

Vi samarbetar med

Next Position samarbetar med professor Lennart Sjöberg vid personbedömning i samband med rekrytering och second opinion. Våra konsulter är certifierade i UPP, Understanding Personal Potential, ett personlighetstest framtaget av Lennart Sjöberg.

Lennart Sjöberg är legitimerad psykolog och specialist inom psykometrik. Han har varit Psychometric Fellow vid Princeton University och Educational Testing Service, disputerade vid Stockholms universitet inom området psykometrik, samt var professor i psykologi vid Göteborgs universitet (1970-88) och Handelshögskolan i Stockholm (1988-2006). Lennart har även varit gästprofessor i Berkeley och vid Stanford-universitetet samt forskare vid holländska och belgiska forskningsinstitut, konsult vid Environmental Protection Agency, Washington, DC, samt adjungerad professor vid universitetet i Trondheim 2002-2009. Han var tidigare ordförande i Sveriges psykologförbunds vetenskapliga råd och HRK:s metodnämnd, har varit är ledamot av Kungliga ingenjörsvetenskapsakademin och Det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs Akademi. Vidare är han författare till ca 600 vetenskapliga arbeten och är medlem av redaktionen av flera vetenskapliga tidskrifter.

Om UPP-testet: teori, utveckling, utvärdering
Om personlighetstest i allmänhet
Blogg om psykologisk forskning
Blogg om testning och psykometrik

Läs mer

Lediga tjänster

Oavsett bransch så är specialister oftast upptagna och besjälade yrkesmänniskor som sällan ägnar tid åt att läsa platsannonser och aktivt jobbsökande. Spetskompetens är en bristvara på arbetsmarknaden och en orsak till att företag hamnar i svårigheter.

Se våra lediga tjänster