Personbedömning

Personbedömning

Vi vet hur du får rätt person till just ditt uppdrag. Vi vet det av erfarenhet utifrån många lyckade bedömningar och rekryteringar. När vi bedömer en persons kvalifikationer gör vi det med hjälp av unika verktyg och en metodik utformad efter svenska förhållanden och svensk arbetsmarknad.

Att bedöma en persons kompetenser och kvalifikationer bygger till ringa del på att läsa CV, viktigare är vår beteendevetenskapliga kompetens, vår erfarenhet och sociala lyhördhet. Minst lika viktigt är vad andra tycker. Därför är vi mycket noggranna med att samla in referenser och kontrollera de aktuella kandidaterna så långt det är möjligt. Vi djupintervjuar alltid de sökande och vi erbjuder omfattande personlighets- och kvalifikationstester. Vi är certifierade för, och arbetar med, ett unikt svenskt testinstrument, UPP, anpassat efter svensk kultur och svenska värderingar. Testet är utvecklat av professor Lennart Sjöberg vid Handelshögskolan och mäter med vetenskaplig tillförlitlighet alltifrån arbetsvilja till emotionell kompetens, kreativitet, förändringsbenägenhet och en lång rad andra personliga och arbetsrelaterade förmågor. Sammantaget gör våra djupintervjuer, referenstagningar och tester att vi får en mycket god bild av de aktuella kandidaterna.

UPP, Understanding Personal Potential

UPP är ett arbetspsykologiskt test som har utvecklats av professor Lennart Sjöberg, Handelshögskolan i Stockholm och består av 232 uppgifter och tar ca 30-40 min att genomföra. Alla testuppgifter är nyskrivna och anpassade till svensk kultur och svenskt språk. Testet består av både självrapportuppgifter och prestationsuppgifter (gäller emotionell intelligens). Alla skalor mäts tillförlitligt och har validerats både begreppsligt och mot arbetsrelaterade dimensioner. Det är mycket svårt att ”lura” detta test: tendensen att skönmåla elimineras med psykometrisk metodik. Testet är granskat och godkänt av STP, Stiftelsen för Tillämpad Psykologi. Se vidare på www.psykologisk-metod.se

 • Det enda moderna och omfattande personlighetstestet som utvecklats i Sverige
  och anpassats från början till svensk kultur och svenska värderingar.
 • Effekter av skönmålning elimineras till 90-95 %. Det är mycket svårt att ”lura” detta
  test något som man lätt kan göra med vanliga självrapporttest eftersom traditionella
  metoder för att hantera skönmålning har visat sig vara ineffektiva.
 • Med hjälp av nya, fokuserade skalor utöver Big Five uppnås dramatiskt starkare samband
  med arbetsrelevanta attityder och motivation.
 • Testet mäter emotionell intelligens och social förmåga.
 • Testet mäter även upplevelse av den aktuella arbetssituationen och inställning till arbete.