Integritetspolicy Next Position Group, generellt samtycke

TJÄNST ”Generellt samtycke”: Ingå i CV-databas och vara sökbar för rekryteraren

INTRODUKTION

Next Position Group AB (NPG) är ett rekryterings- och searchföretag och erbjuder search och rekryteringstjänster. Denna personuppgiftspolicy beskriver Next Position Group ABs personuppgiftspolicies och processer avseende vår insamling och behandling av dina personuppgifter, och anger dina rättigheter.

På NPG värnar vi om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd.

Individens personliga integritet och säkerheten för dennes personuppgifter är viktig för (NPG) som ansvarar för att se till att alla personuppgifter behandlas på ett korrekt sätt och i enlighet med tillämplig dataskydds lagstiftning (GDPR). Denna integritetspolicy (”Integritetspolicyn”) är en samtyckeshandling och beskriver NPG:s behandling av personuppgifter. Vi ber dig därför att noggrant läsa igenom Integritetspolicyn innan du delar med dig av personuppgifter till oss.

Det är viktigt att du tar del av och förstår integritetspolicyn och känner dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter. Du är alltid välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor.

Vi vet att dataskydd och integritetsfrågor är ett långsiktigt ansvar, varför vi över tid kan komma att uppdatera denna personuppgiftspolicy när vi utvecklar vår personuppgiftsbehandling eller antar nya personuppgiftspolicys.

INSAMLING OCH BEHANDLING AV DINA PERSONUPPGIFTER

Personuppgifter du ger oss:

1. Ansökan/intresseanmälan och vara sökbar i vår CV-databas

För att NPG ska kunna erbjuda den aktuella tjänsten eller andra roller i framtiden baserad på ditt samtycke behandlar vi följande information inklusive, men inte begränsat till ditt namn, ditt användarnamn, e-mail samt även personuppgifter som ges in genom CV-dokument och andra ansökningshandlingar, inklusive, men inte begränsat till kontaktinformation, personnummer, uppgift om utbildningar, uppgift om födelsedag, kön, preferenser, intressen, uppgift om vilja till omlokalisering. Vi kan också komma att begära in mer information från dig för att kunna behandla din ansökan om arbete, såsom referenser, uppgifter om färdigheter eller om yrkeslegitimation om aktuellt. Kandidater kan själva när som helst redigera sin egen användarprofil.

Vi behandlar dina personuppgifter för rekrytering, administrering av din ansökan och att informera dig om rekryteringsprocessens fortskridande.

2. Intervjuer, kunskapstester och referenstagning

Om du deltar vid intervjuer och genomgår kunskapstester som ett led i rekryteringsprocessen samlar vi in ytterligare information såsom dina svar på intervjufrågor, kunskapsfärdigheter, referenser från relevanta källor. Vi kan komma att använda tredje parter för att genomföra hela eller delar av rekryteringsprocessen, varvid vi har säkerställt att dessa partners följer denna personuppgiftspolicy och våra instruktioner. Personuppgifter som genereras genom att vi kategoriserar informationen såsom, men inte begränsade till, metadata och historik.

3. Din korrespondens med Next Position Group AB
Om du kommunicerar med oss via email, post eller annan form av kommunikation, kan vi behålla sådan kommunikation och informationen däri för att använda det för att besvara din förfrågan, eller att hantera ditt klagomål, fråga och liknande. Som alltid, om du vill att vi ska radera dina personuppgifter eller på annat avstå från att kommunicera med dig, vänligen kontakta oss via info@nextposition.se (ange GDPR i ämnesrad).

4. Ändamål för att behandla dina personuppgifter

Såsom förklarats ovan, behandlar vi dina personuppgifter för att tillhandahålla den rekryteringstjänst som du har samtyckt till, skapa profil och vara sökbar för våra rekryterare, intervjuer, kunskapstester, referenstagning samt din kommunikation med oss. Vi behandlar även dina personuppgifter för att upprätthålla säkerhetsåtgärder för personuppgifter för att förhindra bedrägerier, säkerställa nätverks- och informationssäkerhet, inklusive att förhindra obehörig åtkomst och skada till elektroniska kommunikationsnätverk och datorer.

 

HUR OCH NÄR VI DELAR PERSONUPPGIFTER MED ANDRA

Information om din användarprofil och rekryteringsprocess lagras vid en databaser som hostas av tredje parter lokaliserat i UK (Invenias). Denna tredje part använder inte och har inte access till dina personuppgifter för annat ändamål än tillhandahållande av molntjänster och lagringstjänster.

Vi säljer inte personuppgifter till någon och delar endast personuppgifter med tredje parter som underlättar tillhandahållandet av vår tjänst, såsom underleverantörer, för vilka vi är ansvariga för. 

Vi delar inte på annat sätt dina personuppgifter till tredje parter om inte; (i) du begär det eller godkänner det; (ii) information lämnas ut för att följa lagen (till exempel att följa en husrannsakan, föreläggande eller domstolsbeslut, fullfölja ett avtal vi har med dig, eller skydda våra rättigheter, egendom eller säkerhet för tjänsten, eller andra användare eller våra anställda; (iii) för att hantera nöd eller force majeure händelser; eller (iv) att hantera tvister, krav eller bemöta personer som agerar på ditt uppdrag. Vi kan också komma att samla in aggregerade data om våra kandidater och tillgängliggöra denna information på aggregerad nivå till våra partners, tjänsteleverantörer, eller partner för marknadsföringsändamål.

 

INDIVIDUELLA RÄTTIGHETER

Europeiska Unionens dataskyddsförordning och andra länders personuppgiftslagar ger särskilda rättigheter för registrerade. En bra förklaring av dessa (på svenska) återfinns på hemsidan av Sveriges Datainspektion https://www.datainspektionen.se/lagar–regler/dataskyddsforordningen/.

Denna personuppgiftspolicy syftar till att ge dig information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig och hur dessa används. Om du har några frågor, vänligen kontakta oss på info@nextposition.se (ange GDPR i ämnesrad).

Om du vill bekräfta att vi behandlar personuppgifter om dig, eller få tillgång till dina personuppgifter vi kan ha om dig, vänligen kontakta oss på info@nextposition.se (ange GDPR i ämnesrad).

Du får även begära information om: ändamålen med behandlingen; kategorier av personuppgifter; vem som utanför Next Position Group AB som mottagit personuppgifter från Next Position Group AB; vilken källa informationen har (om inte du lämnat den direkt till oss); och hur länge dina personuppgifter lagras.

Du har rätt att korrigera förteckningen över dina personuppgifter som underhålls av oss om det är felaktigt. Du kan begära att vi raderar den data eller slutar behandla den, med förbehåll för vissa undantag. Du kan också begära att vi slutar använda dina data för direkt marknadsföring. I många länder har du rätt att lämna in ett klagomål till lämplig dataskyddsmyndighet om du har problem med hur vi hanterar dina personuppgifter. Där tekniskt genomförbart kommer vi efter din förfrågan att lämna dina personuppgifter till dig eller överföra den direkt till en annan ansvarig.

Rimlig tillgång till dina personuppgifter kommer att tillhandahållas utan kostnad för dig på begäran till oss på info@nextposition.se (ange GDPR i ämnesrad). Om åtkomst inte kan tillhandahållas inom en rimlig tidsram kommer vi att ge dig ett datum när informationen kommer att tillhandahållas. Om åtkomst nekas, kommer vi att ge en förklaring till varför åtkomst har blivit nekad.

SÄKERHET PERSONUPPGIFTER

För att skydda integriteten för dina personuppgifter som du överför via användningen av vår tjänst, vidtar vi lämpliga tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder. Vi uppdaterar och testar kontinuerligt vår säkerhetsteknik. Vi begränsar tillgången till dina personuppgifter till de anställda som behöver veta den informationen för att tillhandahålla tjänsten till dig. Dessutom utbildar vi våra anställda om vikten av sekretess och upprätthåller integriteten och säkerheten för din information. Vi förbinder oss att vidta lämpliga disciplinära åtgärder för att upprätthålla våra anställdas integritetsansvar.

DATALAGRING

Dina personuppgifter lagras av oss på våra servrar och på servar tillhörande av vår molntjänstleverantör som vi anlitar, Invenias. Vi lagrar personuppgifter under tidsperioden för din affärsrelation med Next Position Group AB. För mer information om var och för hur länge som vi behandlar dina personuppgifter och för mer information om dina rättigheter kring radering och dataportabilitet, vänligen kontakta oss på info@nextposition.se (ange GDPR i ämnesrad).

 

UPPDATERING PERSONUPPGIFTSPOLICY

Vi kan komma att från tid till annan uppdatera och utveckla vårt tjänsteerbjudande vad gäller rekryteringstjänster, varför vi även kan komma att uppdatera dessa personuppgiftsvillkor. Vi förbehåller oss rätten att uppdatera och ändra denna Personuppgiftspolicy utan att meddelande till dig än att denna Personuppgiftspolicy publiceras på vår webbsite. Där det krävs enligt lag kommer vi ge dig tydligt meddelande om att denna Personuppgiftpolicy har ändrats och att ditt samtycke lämnas på nytt.

  

FRÅGOR ELLER KLAGOMÅL

Vänligen kontakta: info@nextposition.se (ange GDPR i ämnesrad)